search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp  ????? ???????????  911/1000 &Union RU-EU
Join 81.176.176.46:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 855/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7771
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 781/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 95.213.255.83:7774
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 758/1000 Russian/???????
Join 95.213.255.83:7773
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 624/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 95.213.255.83:7772
samp Whisper Role Play | ????? ? ???????, ?????? ??? :D 488/500 Russian
Join 217.106.106.113:7777
samp •SLS-Rp•|Çàõîäè ê íàì ðàçäà÷à..• 461/500 San Andreas
Join 217.106.104.93:7777
samp ?????? ? ??????????????????!! ????????!!!!! 413/500 Russian
Join 46.174.53.24:7777
samp BIG-RP | Áîíóñ: 10lvl 95kk 55k Äîíàò 353/500 Russia
Join 176.32.39.160:7777
samp « Center-Rp » | Áîíóñ: 10ëâë,70kk,50000äîíàòà 334/577 Russian
Join 176.32.36.88:7777
samp «Evalution Rp» | 10lvl,30kk,10k donate*Íîâûé Ìîä* 180/320 Moscow City
Join 176.32.36.34:7777
samp Stels RP | 10lvl 99kk 55k Donate (ÀÄÌ,ËÈÄ) 147/556 G T A
Join 176.32.37.187:7777
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • ÕÝËËÎÓÈÍ •  • 145/500 • Òåìíûå vs Ñâåòëûå •
Join 46.174.54.184:7777
samp Avante RP - ????? ?????????! 142/500 San Andreas
Join 217.106.104.88:7777
samp [SLS] • 999 óðîâåíü + 9999999$ + 999999 äîíàòà • 130/200 |•• SLS State ••|
Join 217.106.104.200:7777
samp GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] 107/1000 ???????
Join 176.32.39.200:7777
samp Eternity Life |Bonus 50kk,10lvl Donate(ADM,LID) 95/500
Join 46.174.53.91:7777
samp Eternity Mega Play|Bonus 90kk,20k Donate(ADM,LID) 87/500
Join 46.174.53.167:7777
samp •MARVEL-RP• | 10lvl 50kk 20k Donate(ÕÅËÏ/ËÈÄ) 80/80 MARVEL WORLD
Join 176.32.37.207:7777
samp Fresh RP | Green | 10lvl 50kk 20k Donate 80/415 Russian
Join 176.32.36.100:7777
samp Fresh RP | Yellow | 10lvl 50kk 20k Donate 80/515 Russian
Join 176.32.36.135:7777
samp [0.3e]• ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ ÑÅÐÂÅÐ • 76/100 Beautiful people
Join 185.5.248.154:7777
samp Adrenaline RP | 10lvl 80kk 20k Donate (ÀÄÌ,ËÈÄ) 73/500 Russian
Join 176.32.37.27:7777
samp Fresh RP | Red | 10lvl 50kk 20k Donate 68/415 Russian
Join 176.32.37.19:7777
samp « Funny RP » | 10lvl 30kk 10k Donate (ÀÄÌ,ËÈÄ) 68/200 Russian
Join 176.32.36.217:7777
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð 2 •  • ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ •  • 67/500 • ÌÀÐÎĨÐÛ •
Join 46.174.50.223:7777
samp GalaxY II (0.3.7) [RUS/UA] 66/500 ???????
Join 176.32.39.199:7777
samp •GCRP• Æèçíü â Ëîñ Ñàíòîñå||20kk,don,ëèäåðêè 58/255 International
Join 176.32.36.150:7777
samp Àáñîëþò ÄÌ Ïëåé | GTA-SAMP.RU « ] ÐÓÑ [ » 54/1000 Russia/RPG/DM/Race/Drift/RP
Join 95.213.255.83:7777
samp Rufles RP [01] | 8lvl +6kk +7k donate 47/300 Russia
Join 176.32.39.148:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
adv

Advertisement

news

Game-State's news