search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 987/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 95.213.255.83:7771
samp  ????? ???????????  970/1000 Zona_252
Join 81.176.176.46:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 963/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 95.213.255.83:7772
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 948/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7774
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 920/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7773
samp Simple Role Play l 9lvl 25kk 500donate [0.3.7] 615/810 RUlUAlKZlBL
Join 176.32.36.43:7777
samp GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] 557/1000 ???????
Join 176.32.39.200:7777
samp Whisper Role Play | ????? ? ???????, ?????? ??? :D 488/500 Russian
Join 217.106.106.113:7777
samp « Center-Rp » | Áîíóñ: 10ëâë,70kk,50000äîíàòà 468/577 Russian
Join 176.32.36.88:7777
samp •SLS-Rp•|Çàõîäè ê íàì ðàçäà÷à..• 461/500 San Andreas
Join 217.106.104.93:7777
samp BIG-RP | Áîíóñ: 10lvl 95kk 55k Äîíàò 443/500 Russian
Join 176.32.39.160:7777
samp ?????? ? ??????????????????!! ????????!!!!! 432/500 San Andreas
Join 46.174.53.24:7777
samp Stels RP | 10lvl 99kk 55k Donate (ÀÄÌ,ËÈÄ) 422/556 Russian
Join 176.32.37.187:7777
samp Eternity Life |Bonus 50kk,10lvl Donate(ADM,LID) 414/500 San Andreas
Join 46.174.53.91:7777
samp Eternity Mega Play|Bonus 90kk,20k Donate(ADM,LID) 390/500 San Andreas
Join 46.174.53.167:7777
samp «•Energy-Rp•» Áîíóñ: 12lvl 120kk 10k Donate (ADM) 380/400 Russia
Join 176.32.37.93:7777
samp Adrenaline RP | 10lvl 80kk 20k Donate (ÀÄÌ,ËÈÄ) 377/500 Russian
Join 176.32.37.27:7777
samp Lumix-Rp | Áîíóñ: 9lvl, 30.000.000$ + Donate 374/500 Russian
Join 176.32.37.68:7777
samp « Capital-Rp » | Áîíóñ: 10ëâë,30kk,10000äîíàòà 350/600 Russian
Join 176.32.37.251:7777
samp Fresh RP | Yellow | 10lvl 50kk 20k Donate 339/515 Russian
Join 176.32.36.135:7777
samp Fresh RP | Red | 10lvl 50kk 20k Donate 310/415 Russian
Join 176.32.37.19:7777
samp Fresh RP | Green | 10lvl 50kk 20k Donate 305/415 Russian
Join 176.32.36.100:7777
samp GalaxY III (0.3.7) [RUS/UA] 286/500 ???????
Join 176.32.39.198:7777
samp Samp Virtual Life | Role Play | Server: 1 234/500
Join 176.32.39.131:7777
samp Rufles RP [01] | 8lvl +6kk +7k donate 230/300 Russia
Join 176.32.39.148:7777
samp           • PÓCCKÈÉ ÄPÈÔT CEPBEP • RDS • DM • 229/310 • Drift • Derby •DM
Join 176.32.36.131:7777
samp Grand Role Play | Saturn 226/1000 San Andreas
Join 37.230.139.37:7777
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • ÕÝËËÎÓÈÍ •  • 219/500 • Òåìíûå vs Ñâåòëûå •
Join 46.174.54.184:7777
samp A.A. RolePlay | ?????? 01 | ????-?? ?????? 216/1000 Russia AA RolePlay
Join 83.222.116.222:1111
samp Smit-Rp | ÁÛË âàéï, íàáèðàåì ëèä/õåëï/ìï íà ìîíñòð 213/500 San Andreas
Join 176.32.37.15:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news