search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp [Extra-RP] • 20 lvl + 20.000.000$ + 18.000 Donate 495/500 .::Saint-Tropez::.
Join 217.106.106.122:7777
samp [0.3e]™Ðóññêèé[LEGION]Ñåðâåð™[0.3e] 457/500 SA:MP 0.3?
Join 94.142.139.11:7701
samp GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] 393/1000 San Andreas
Join 176.32.39.200:7777
samp RUSSIA RP | Moscow | 10lvl, 99kk, 25k Donate 372/777 San Andreas
Join 46.174.53.218:7777
samp DUBAI-RP | ????????? ????? /work 333/450 Russian
Join 176.32.36.6:7777
samp « ORION RP » ÍÀÁÎÐ ÀÄÌÈÍÎÂ È ËÈÄÅÐÎÂ 318/800 Russian
Join 176.32.36.45:7777
samp ???????[????_2]?????? 304/500 |[.::]RUSSIAN[::.]|
Join 94.142.139.11:7771
samp F-RP • Ïðè îíëàéíå +60 íàáîð ÀÄÌÈÍÎÂ!!! =)• 291/300 RU|UA|KZ
Join 217.106.104.228:7777
samp Malibu RP | 10lvl 90kk 70k ????? 284/500 Russian
Join 176.32.37.26:7777
samp Asgard Role Play | Áîíóñ íîâè÷êàì 277/300 San Andreas
Join 176.32.36.27:7777
samp • • Ñ Å Ê Ò Î Ð • • ÌÀÃÈß • • 273/500 OCTPOB
Join 46.174.54.184:7777
samp « Center-Rp » | Áîíóñ: 10ëâë,90kk,70000äîíàòà 262/400 Russian
Join 176.32.36.88:7777
samp        ÐÓÑÑÊÈÉ DRIFT ÑÅÐÂÅÐ 251/500     Russian 
Join 185.231.155.185:7777
samp ??????? ????? ?????? 243/500 BLESSED DRIFT
Join 185.231.155.185:1488
samp Chance RolePlay v0.9.9 | SAMP Android! 233/350 San Andreas
Join 176.32.36.4:5555
samp GTA:SA DayZ Zombies! {!!! 0.3.7 !!!} 225/500 DayZ
Join 185.229.123.182:7797
samp Monser Gang War | Server One 208/300 Ghetto
Join 176.32.37.37:7777
samp FAST RP | Bonus 10lvl 100kk + Donate(ADM,LID) 205/300 San Andreas
Join 176.32.39.28:7777
mta GTA Battlegrounds [PUBG, SQUAD, №4] 200/500 None
Join 185.158.114.144:24003
samp Samp Virtual Life | FLORIDA 178/500 San Andreas
Join 176.32.39.131:7777
samp « STELS-RP » ÍÀÁÎÐ ÀÄÌÈÍÎÂ /rubl 170/307 Russian
Join 176.32.37.187:7777
arma3 [RU] Rimas Role Play #1| rimasrp.ru 150/150 Altis
Join 212.22.93.26:2302
samp Deston-Rp | Áîíóñ: 9lvl, 30.000.000$ + Donate 150/300 San Andreas
Join 176.32.36.119:7777
samp Adrenaline RP 10lvl 120kk 20k DONATE (???????) 148/500 Russia
Join 176.32.37.27:7777
samp Simple Role Play l 9lvl 25kk 500donate [0.3.7] 147/601 Russian
Join 176.32.36.43:7777
samp           • PÓCCKÈÉ ÄPÈÔT CEPBEP • RDS • DM • 136/310 • Drift • Derby •DM
Join 176.32.36.131:7777
samp GalaxY III (0.3.7) [RUS/UA] 136/500 San Andreas
Join 176.32.39.198:7777
samp • • Ñ Å Ê Ò Î Ð 2 • • ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ • • 135/500 SEKTOR
Join 46.174.50.223:7777
samp Europa RP | Italy | ?????????? ??????? 134/245 Russian
Join 176.32.36.91:7777
samp « Atlantic RP » | 10lvl 50kk 10k Donate (ÀÄÌÈÍÊÈ) 133/300 San Andreas
Join 176.32.36.124:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news