search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp mdubrov.ru | Server: 01 | Client: 0.3.7 0/50 Russia
Join 109.195.87.124:7777
samp GameWorld [RP] | (8LVL 10KK) | (Lid, Help) 0/50 San Andreas
Join 109.237.108.215:7778
samp Hosted By SAMP-Host.Ru 0/250 San Andreas
Join 109.248.200.32:7777
samp << Indicator GANG WARS >> STARTING POINT 0/0 San Andreas
Join 146.255.195.42:7899
samp SA-MP 0.3 Server 0/200 San Andreas
Join 146.255.195.42:9999
samp NLP RP 0/0 San Andreas
Join 149.154.64.134:7777
samp !(!??NEW!!!??????? ????? ?????? ??????!!!??! 0/0 GOOD LUCK
Join 151.248.118.237:7775
samp « Center-Rp » | Áîíóñ: 10ëâë,70kk,50000äîíàòà 0/19 Russian
Join 176.32.36.100:7777
samp •••ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÀÄÌÈÍÊÀ ÂÂÅÄÈÒÅ /ADM••• 146/300 San Andreas
Join 176.32.36.103:7777
samp « ATLANT-RP » | Áîíóñ: 10lvl 30kk 5000 Donate 22/100 San Andreas
Join 176.32.36.105:7777
samp ••••••••••••| Uber Drift |•••••••••••• 0/20 DRIFT v0.1.6
Join 176.32.36.106:7777
samp *??.??????? ? ??????? ????ҙ 17/29 DRIFT/DM/TDM
Join 176.32.36.11:7777
samp IceLand RolePlay | Áîíóñ: 60 ìëí + 5000 äîíàòà(x2) 68/195 RUSSIA|UKRAINE|BELARUS
Join 176.32.36.112:7777
samp Deston-Rp | Áîíóñ: 9lvl, 30.000.000$ + Donate 242/300 San Andreas
Join 176.32.36.119:7777
samp ??????? ????? ??????-1 [0.3.7] 18/40 San Andreas
Join 176.32.36.122:7777
samp _______________« GoD »_______________ 11/50 « ÎëèìÏ »
Join 176.32.36.123:7777
samp « ÍÓÆÍÛ ÀÄÌÈÍÛ ËÈÄÅÐÛ ÕÅËÏÅÐÛ » 222/300 San Andreas
Join 176.32.36.124:7777
samp ????????? ?? IP - 176.32.37.32:7777 0/20 Russian
Join 176.32.36.128:7777
samp Gold RP | Red | 50.000.000$ (????? ??????) 86/200 San Andreas
Join 176.32.36.13:7777
samp « ATLANT-RP » | Áîíóñ: 10lvl 30kk 5000 Donate 92/197 San Andreas
Join 176.32.36.130:7777
samp           • PÓCCKÈÉ ÄPÈÔT CEPBEP • RDS • DM • 209/310 • Drift • Derby •DM
Join 176.32.36.131:7777
samp Fresh RP | Hard | 10lvl 90kk 50k Donate (ADM/LID) 143/199 Russian
Join 176.32.36.135:7777
samp PUBG•ÇÎÌÁÈ | DezMond | ÃÎÍÊȕÄÅÐÁȕTDM 16/100 San Andreas
Join 176.32.36.142:7777
samp .•°•Ðóññêèé•[eXtreme]•Ñåðâå𠙕°•.[0.3.7] 0/20 San Andreas
Join 176.32.36.144:7777
samp Legend Role Play | ????????????? | rp-legend.ru 0/50 San Andreas
Join 176.32.36.16:7777
samp •• LeimaN •• Äðèôò+ DeathMatch •• 54/130 San Andreas
Join 176.32.36.18:7777
samp Kennedy RP | Àêöèÿ äëÿ íîâè÷êîâ (õ2) 0/0 San Andreas
Join 176.32.36.202:7777
samp Rocket Role Play 0/20 San Andreas
Join 176.32.36.203:7777
samp Grinch Role Play 2/150 Russia
Join 176.32.36.204:7777
samp «Seldom Role Play » | 10lvl 10kk 5k DM (àäìèíêè/ëè 8/100 San Andreas
Join 176.32.36.205:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news