search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 866/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7771
samp RADMIR RolePlay | ??????: 04 831/1000 Russia
Join 51.38.143.197:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 813/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7773
samp RADMIR RolePlay | ??????: 01 716/1000 Russia
Join 51.75.47.149:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 05 700/1000 Russia
Join 193.70.125.136:7777
samp SA:RP [Dupli Respekti,3x za igrace <level 20] 694/1000 SkillArenica
Join 51.89.25.168:7777
samp SA:RP [Dupli Respekti,3x za igrace <level 20] 693/1000 SkillArenica
Join 51.89.25.172:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 02 675/1000 Russia
Join 51.75.47.150:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 657/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7774
samp Arizona Role Play | Mesa 622/1000 San Andreas
Join 185.169.134.59:7777
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 567/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7772
samp SanTrope RolePlay | SA:MP ANDROID 561/1000 San Andreas
Join 51.83.146.10:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 03 512/1000 Russia
Join 51.38.143.196:7777
samp Arizona Role Play | Surprise 508/1000 San Andreas
Join 185.169.134.109:7777
samp Rina Roleplay ~ www.rina-roleplay.com/net [TR/Turk 505/1000 San Andreas
Join 54.36.126.214:7777
samp Online RolePlay | S1 | SA-MP MOBILE 501/1000 San Andreas
Join 137.74.60.209:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 06 492/1000 Russia
Join 193.70.125.137:7777
samp RADMIR RolePlay | ??????: 08 487/1000 Russia
Join 51.83.232.74:7777
samp Samp-Rp.Ru Revolution 467/1000 Russia
Join 185.169.134.11:7777
samp OG-Times RPG | Earth - Explorer Quest / Giftbox! 460/1000 San Andreas
Join 193.203.39.49:7777
samp Arizona Role Play | Phoenix 446/1000 San Andreas
Join 185.169.134.3:7777
mta MTA Province #1 [gtaprovince.ru] 427/815 None
Join 185.71.66.80:22003
samp Flin Mobile | Server: 01 | X2 EXP | Donate: 2000$ 408/1000 San Andreas
Join 185.97.255.59:7771
samp B-Zone: RPG Server 1 | Unirea Prin. Quest+Gift 384/1000 LS-LV-SF
Join 193.203.39.13:7777
samp blue.bugged.ro | Winter Quests 383/1000 LS, LV, SFs
Join 193.203.39.42:7777
samp Online RolePlay | S2 | SA-MP MOBILE 378/1000 San Andreas
Join 137.74.60.210:7777
samp Evolve-Rp.Ru | Server: 01 | Client: 0.3.7 378/1000 San Andreas
Join 185.169.134.67:7777
samp Advance RolePlay | Blue Server 364/1000 Advance Country
Join 5.254.104.135:7777
samp Diamond Role Play | Ruby | VOICE 358/1000 Diamond RolePlay
Join 194.61.44.68:7777
samp        ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ • BLESSED  357/500 BLESSED DRIFT
Join 185.231.155.185:1488
Game Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news