search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 4 | Àóðóì | GTA-SAMP.RU 790/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7774
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 3 | Õðîìèóì | GTA-SAMP.RU 760/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 95.213.255.83:7773
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 2 | Òèòàíèóì | GTA-SAMP.RU 624/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7772
samp • DD • ÐÓÑÑÊÈÉ • ÄÐÈÔÒ • ÄÌ • ÑÅÐÂÅÐ • 480/500 •DRIFT DISTRICT•
Join 185.5.248.154:7777
samp Àáñîëþò ÐîëåÏëåé 1 | Ïëàòèíóì | GTA-SAMP.RU 407/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 95.213.255.83:7771
samp Energy RP 10 LVL 100kk 10K DONATE (???????) 272/500 San Andreas
Join 176.32.37.93:7777
samp BIG-RP 1 | Bonus: 10lvl 500kk 100k Donate 193/700 Russian
Join 176.32.39.160:7777
samp « Center-Rp » | Áîíóñ: 10ëâë,70kk,50000äîíàòà 154/600 Russian
Join 176.32.36.88:7777
samp [HRP] • 99 óðîâåíü + 99999999$ + 99999 äîíàòà • 147/200 GTA SA Online
Join 217.106.104.200:7777
samp Stels-RP | Nice | 10lvl 99kk 55k Donate 141/600 Russian
Join 176.32.37.187:7777
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • ÌÈÐÍÛÉ ÄÅÍÜ •  • 114/500 OCTPOB
Join 46.174.54.184:7777
samp Àáñîëþò ÄÌ Ïëåé | GTA-SAMP.RU « ] ÐÓÑ [ » 93/1000 Russia/Drift/RP/RPG/DM/Race
Join 95.213.255.83:7777
samp GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] 86/1000 San Andreas
Join 176.32.39.200:7777
samp « SLS RP » | Áîíóñ: 18lvl 30kk 5000 Donate 70/150 San Andreas
Join 176.32.39.129:7777
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð 2 •  • ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ •  • 60/500 SEKTOR
Join 46.174.50.223:7777
samp Evalution Rp | 9lvl 35kk 10k Donate(ÀÄÌÈÍÊÈ/ËÈÄÅÐÊ 56/600 San Andreas
Join 176.32.36.34:7777
samp Fresh RP | Yellow | 10lvl 50kk 20k Donate 46/500 Russian
Join 176.32.36.135:7777
samp Hilton-Rp.Ru | Áîíóñíûé ñåðâåð äëÿ òåáÿ! 41/100 San Andreas
Join 176.32.37.186:7777
samp Fresh RP | Green | 10lvl 50kk 20k Donate 41/500 Russian
Join 176.32.36.100:7777
samp GalaxY III (0.3.7) [RUS/UA] 37/500 San Andreas
Join 176.32.39.198:7777
samp Gold RP | 3LvL 50.000.000$ (????? ??????) 30/200 San Andreas
Join 176.32.39.22:7777
samp [0.3.7] ??????? ????? + ?? ??????! ??????. 29/300 Russia | ??????
Join 176.32.39.43:7777
samp •GCRP• Æèçíü â Ëîñ Ñàíòîñå||20kk,don,ëèäåðêè 28/120 San Andreas
Join 176.32.36.150:7777
samp           • PÓCCKÈÉ ÄPÈÔT CEPBEP • RDS • DM • 27/310 • Drift • Derby •DM
Join 176.32.36.131:7777
samp • Smit-Rp | Nice • Âñå òâîè äðóçüÿ, óæå òóò • 25/500 San Andreas
Join 176.32.37.15:7777
samp Samp-Dm.Ru | ?? + ????? + ????? + ????? 24/300 Russia
Join 176.32.36.98:7777
samp Adrenaline RP 10lvl 120kk 20k DONATE (ÀÄÌÈÍÊÈ) 23/500 Russia
Join 176.32.37.27:7777
samp « Funny RP » | 10lvl 30kk 10k Donate (ÀÄÌ,ËÈÄ) 22/200 Russia
Join 176.32.36.217:7777
samp Samp Virtual Life | Role Play | Server: 1 20/500 San Andreas
Join 176.32.39.131:7777
samp Fresh RP | Red | 10lvl 50kk 20k Donate 18/500 Russian
Join 176.32.37.19:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
adv

Advertisement

news

Game-State's news