search

Find a server

Search for:    
Not full No password Not empty
Servers per page:
Game:
Location:
list

Servers list

1
...
Game Server Name Players Map     IP:Port
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ïëàòèíóì | SA-MP.RU 886/1000 Russia/RolePlay/RP/RPG
Join 185.71.66.95:7771
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Õðîìèóì | SA-MP.RU 770/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7773
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Òèòàíèóì | SA-MP.RU 623/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7772
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Àóðóì | SA-MP.RU 585/1000 Russia/RP/RPG/RolePlay
Join 185.71.66.95:7774
samp Flin Mobile | Server: 01 406/1000 San Andreas
Join 95.181.158.33:7771
samp        ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ • BLESSED  360/500 BLESSED DRIFT
Join 185.231.155.185:1488
samp Àáñîëþò Ðîëå Ïëåé | Ëèòèóì | SA-MP.RU 339/1000 Russia/RPG/RolePlay/RP
Join 185.71.66.95:7775
samp RUSSIA RP | Moscow | 10lvl, 99kk, 25k Donate 307/600 San Andreas
Join 46.174.53.218:7777
samp GalaxY I (0.3.7) [RUS/UA] | X2 exp | #??????????? 296/1000 San Andreas
Join 176.32.39.200:7777
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð •  • www.samp-sektor.ru • 289/499 OCTPOB
Join 46.174.54.184:7777
samp • FREAT RP | ÁÎÍÓÑ: 10 LVL, 100KK, 25K DONATE • 280/420 San Andreas
Join 46.174.50.193:7777
samp RUSSIA RP | Novosibirsk | 10lvl, 99kk, 25k Donate 261/600 San Andreas
Join 62.122.214.40:7777
samp «Life ROLE PLAY» Áîíóñ:120kk,12lvl ÀÄÌ/ËÈÄ 243/250 San Andreas
Join 46.174.53.91:7777
samp Monser DeathMatch | Server One 236/250 Ghetto
Join 176.32.37.37:7777
samp Melody-Rp |Rap| Àêöèÿ Õ2 Äîíàò [ââîäè /x2] 229/360 Russian
Join 176.32.37.26:7777
samp PDRP BRILLIANT | ÁÎÍÓÑ | ÌÍÎÃÎ ÁÀÁËÀ | ÀÄÌ/ËÈÄ 224/500 Russian
Join 46.174.54.175:7777
samp Empire -(ADM,LID)12lvl 120kk,20k Donate 217/450 San Andreas
Join 46.174.49.142:7777
samp OnyX - ???? ?????/12lvl/ADM/LID 216/300 San Andreas
Join 46.174.53.247:7777
samp - Excellent Dreams Role Play™ | VOICE 210/300 Los Santos
Join 46.174.54.192:7777
samp RUSSIA RP | Ekaterinburg | 10lvl, 99kk, 25k Donate 208/600 San Andreas
Join 62.122.213.28:7777
samp •• ViceCity RP | 100 ÌËÍ | ÁÎÍÓÑ | ËÈÄÅÐÊÈ •• 207/777 San Andreas
Join 37.230.228.106:7777
samp HYPE| 12LVL, 120KK,???????? ?????????? 201/300 San Andreas
Join 46.174.55.190:7777
samp [ETRP]Mega|12lvl 120kk,20k|(ADM,LID) 196/350 San Andreas
Join 37.230.162.217:7777
samp Premium Role Play 180/333 «• GTA RUSSIA •»
Join 62.122.215.6:7777
samp Samp Virtual Life | Florida | x3 donate + x2 exp 175/700 San Andreas
Join 176.32.39.131:7777
samp Àáñîëþò ÄÌ Ïëåé | SA-MP.RU « ] ÐÓÑ [ » 171/1000 Russia/Drift/RP/RPG/DM/Race
Join 185.71.66.95:7777
samp •  • Ñ Å Ê Ò Î Ð 2 •  • ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ •  • 152/500 SEKTOR
Join 46.174.50.223:7777
samp Aries RolePlay | SA-MP Mobile | X2 PayDay 152/1000 San Andreas
Join 213.5.229.25:7777
samp [JRP] • 10 óðîâåíü • (ÀÄÌÈÍÊÈ/ËÈÄÅÐÊÈ) • 144/200 San Andreas
Join 176.32.36.73:7777
samp - Genuine Role Play | VOICE 142/300 Los Santos
Join 62.122.214.182:7777
Game Server Name Players Map     IP:Port
1
...
adv

Advertisement

news

Game-State's news